• ഹോം
 • സർവിസ് ചാർജുകൾ

സർവിസ് ചാർജുകൾ

കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ 2005-ലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്‍റെ നിബന്ധന അനുസരിച്ച്

 • 1. ചെക്ക് ബുക്ക് സൗകര്യം

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  For SB- Number of free leaves in a calendar year

  40 leaves

  40 leaves

  40 leaves

  b

  For CA- Number of free leaves ( At the time of A/c opening)

  First set of 25 leaves

  c

  For SB- Cheque Book charges

  3.50/leaf

  3.50/leaf

  3.50/leaf

  d

  For CA/OD/CC/OCC - Cheque Book charges

  3.50/leaf

  3.50/leaf

  3.50/leaf

 • 2. പാസ് ബുക്ക് / സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്/ ബാലൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / ഇന്ററസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ വിതരണം

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  SB /CA/OD/CC/OCC– Issue of pass book/Pass statement

  First set free of charges for all categories

  b

  SB - Pass book/Pass statement – additional set/copies

  20/per page, minimum 40/per occasion

  10/per page, minimum 40/per occasion

  10/per page, minimum 40/per occasion

  c

  CA/OD/CC/OCC - Pass book/Pass statement – additional set/copies

  30/per page, minimum 80/per occasion

  20/per page, minimum 60/per occasion

  20/per page, minimum 60/per occasion

  d

  SB /CA/OD/CC/OCC - Issue of Balance Certificate (per certificate)

  100/-

  60/-

  40/-

  e

  Interest paid / interest collected Certificate -

  First copy- free

  f

  Interest Certificate - Issue of extra copy

  100/-

  60/-

  40/-

 • 3. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാസ്ബുക്ക് വിതരണം

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  Pass Book with latest Balance

  85/-

  60/-

  40/-

  b

  Duplicate Pass sheet / statement

  85/per pass sheet,40/per additional page, with minimum 100/-

  60/per pass sheet , 25/per additional page, with minimum 75/-

  40/per pass sheet, 10/per additional page, with minimum 50/-

  c

  Note: 40 entries or part thereof is treated as one page / sheet

 • 4. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസിപ്റ്റ് വിതരണം

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  ISSUE OF DUPLICATE DEPOSIT RECEIPT

  50/per receipt.

 • 5. മറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്കുള്ള SB അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  TRANSFER OF SB A/C to any of our branches.

  Out of pocket expenses to be recovered, with a maximum of 50/-

 • 6. സ്റോപ്പ് പേയ്മെന്റ് / റീവൊകേഷൻ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  For SB Accounts – Stop payment instruction

  100/- per cheque, Maximum 500/occasion

  60/- per cheque, Maximum 300/occasion

  40/- per cheque, Maximum 200/occasion

  b

  For CA/OD/CC/OCC – Stop payment instruction

  200/- per cheque, Maximum 600/occasion

  100/- per cheque, Maximum 500/occasion

  100/- per cheque, Maximum 500/occasion

  c

  Cancellation/Revocation-for All accounts

  40/- flat

  30/- flat

  20/- flat

 • 7. കോപ്പി ഓഫ് പെയ്ഡ് ചെക്ക്

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  COPY OF PAID CHEQUE

  50/per instance

 • 8. നാമനിർദേശ സൗകര്യം

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  NOMINATION FACILITY

  Registration of nomination first time – free, thereafter 100/-for every change

 • 9. ലെഡ്ജെർ ഫോളിയോ ചാർജുകൾ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  For SB Accounts

  No folio charges

  b

  CA/OD/CC/OCC/KCC - No. of free folios , if Daily average credit balance in the account is

  Up to 50,000/-

  No free folios

  No free folios

  No free folios

  50001- 100,000/-

  3 ledger page

  RS.100,001 – 200,000/-

  5 ledger page

  RS.200,001 – 500,000/-

  10 ledger page

  Above Rs .500,000/-

  No folio charges

  100/per ledger page(40entries or part thereof shall be treated as one page)shall be collected on quarterly basis at the end of the quarter.

 • 10. മിനിമം ബാലൻസിന്‍റെ നോണ്‍ - മെയിന്റനൻസ് :: (ഓപ്പറേറ്റീവ് / ഇൻ - ഓപ്പറേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിനു വേണ്ടി)

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  Basic Savings Bank Accounts (BSB)

  No charges

  No charges

  No charges

  b

  SB Accounts

  Flat charge of 30/per month ( to be collected once in a month on last working day)

  c

  Current Accounts

  60/per day. Maximum 300/per calendar month

  For Senior Citizen, no charges for non-maintenance of minimum balance in SB. Branch Manager will have the discretion to waive/relax the charges for non-maintenance of minimum balance, if average balance for the preceding 3 calendar months is 10 times the applicable minimum balance for the category.

 • 11. ഇൻ - ഓപ്പറേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിനു വേണ്ടി

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  SB

  If balance is below applicable minimum(other than UCD)

  Half yearly 50/- or available balance, whichever is lower

  b

  CA

  Half yearly 75/- or available balance, whichever is lower

  c

  If balance in the account is above the applicable minimum – No charge. Service charges for the in-operative accounts to be collected on half-yearly basis are in addition to charges for non-maintenance of minimum balance to be levied monthly)

 • 12. പഴയ റെക്കോർഡുകളുടെ ബാലൻസ് അന്വേഷണം(എല്ലാ അക്കൗണ്ടിനും വേണ്ടി)

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  Enquiries up to 6 months.

  Free

  b

  Above 6.months up to 1 year

  150/-

  100/-

  50/-

  c

  Beyond 1.Year – Branch head has discretion to levy extra charges over the above based on time spent, work involved, copies of documents, cheque etc.

 • 13. അക്കൗണ്ട് ക്ലോഷർ   ::  (ഒരു വർഷം മുമ്പ്‌)

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  SB Accounts – with cheque book

  200/per A/c

  150/per A/c

  100/per A/c

  b

  SB Accounts – without cheque book

  100/per A/c

  75/per A/c

  50/per A/c

  c

  Current Account

  750/per A/c

  500/per A/c

  200/per A/c

  Note: No charges for closure of A/c within 14 days of opening.

  Exemption: Transfer from one branch to other, Opening another account in joint names, death of the account holder

 • 14. സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചാർജുകൾ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  WITHIN THE SAME BRANCH

  One time registration charges 50/per case, thereafter 35/for every debit

  c

  Exemptions : Guardian A/c to Minor A/c.

  Between A/cs of Parents and children

  Between A/cs of spouses

  From Co-obligant A/c to Borrowers A/c.

  To loan/RD/Deposit accounts of self.

  b

  TO OTHER BRANCHES AND OUTSIDE AGENCIES

  One time registration charges 50/per case, thereafter 40/for every debit+ actual remittance charges+OPE

 • 15. സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  NON-EXECUTION DUE TO INSUFFICIENT FUNDS

  For SB/CA - 75/per transaction

  For SB/CA - 50/per transaction

 • 16. പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞുള്ള പിൻവലിക്കലുകളുടെ എണ്ണം

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  EXCESS NUMBER OF WITHDRAWALS IN SB

  If withdrawal exceeds 50 per half year, either by cheque or otherwise, 2/per withdrawal subject to a minimum of 10/-

 • 17. ചെക്ക് / ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് റിട്ടേണ് ചാർജുകൾ- പ്രാദേശികമായത്

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  INWARD INSTRUMENTS (LSC/LCC/ICC) for want of funds/similar reasons – (To be debited to our customer’s account)

  SB Accounts -

  100/per instrument

  75/per instrument

  50/per instrument

  b

  CA/OD/CC/OCC

  Up to 1 Lakh

  250/-

  250/-

  250/-

  Above 1 Lakh

  300/-

  300/-

  300/-

  a

  RETURN OF OUTWARD INSTRUMENTS ( to be collected as handling charges)

  SB Accounts

  75/per instrument

  75/per instrument

  25/per instrument

  CA/OD/CC/OCC

  100/per instrument

  75/per instrument

  50/per instrument

 • 18. ചെക്ക് / ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് റിട്ടേണ് ചാർജുകൾ - പുറമെയുള്ളത്

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  RETURN OF INWARD INSTRUMENTS

  SB/CA/OD/OCC

  Up to 10,000/-

  25/per instrument

  25/per instrument

  25/per instrument

  Up to 10001 – 1,00,000/-

  50/per instrument

  50/per instrument

  50/per instrument

  1,00,001 & above

  75/per instrument

  75/per instrument

  75/per instrument

  b

  RETURN OF OUTWARD INSTRUMENTS

  SB/CA/OD/OCC

  Up to 10,000/-

  25/per instrument

  25/per instrument

  25/per instrument

  Up to 10001 – 1,00,000/-

  50/per instrument

  50/per instrument

  50/per instrument

  1,00,001 & above

  75/per instrument

  75/per instrument

  75/per instrument

 • 19. ഇ. സി. എസ് :: (ഡെബിറ്റ് റിട്ടേണ്‍)

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  ECS (DEBIT RETURN)

  Charges as applicable to cheque return charges for different categories.

  For Bills returned un-paid

  50% of applicable collection charges with a minimum of 100/- plus postage

 • 20. ബിൽ ശേഖരണ ചാർജുകൾ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  Up to and inclusive of 10,000/-

  100/-

  100/-

  100/-

  Above 10,000 up to 10 lakh

  8/per 1000/- or part thereof with a minimum of 100/-

  Above 10 Lakhs

  7/per 1000/- or part thereof with a minimum of 8000/- and maximum of RS.15,000/-

  Bills : Clean/ documentary /demand/ usance including supply bills.

 • 21. ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് വിതരണം - ഔട്ട് സ്റ്റേഷൻ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  Up to and inclusive of 1000/-

  40/-

  30/-

  25/-

  Above 1000 - up to 10,000-

  50/-

  40/-

  35/-

  Above 10,000

  4/per thousand or part thereof, minimum 50/- & maximum 12000/per DD.

  3.50/per thousand or part thereof, minimum 40/- & maximum 12000/per DD.

  3.50/per thousand or part thereof, minimum 40/- & maximum 10000/per DD.

 • 22. ലോക്കൽ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് / പി. ഓ. / ബാങ്കേർസ് ചെക്ക് - വിതരണം.

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  Up to and inclusive of 1000/-

  40/-

  30/-

  25/-

  1001 - 10,000

  50/-

  40/-

  35/-

  10001- 1 lakh

  4/per thousand or part thereof, minimum 50/-

  3.50/per thousand or part thereof, minimum 40/-

  3/per thousand or part thereof, minimum 40/-

  Above 1.Lakh

  3/per thousand or part thereof, minimum 400/- & maximum 12000/per DD.

  2.50/per thousand or part thereof, minimum 400/- &maximum 12000/per DD.

  2.50/per thousand or part thereof, minimum 400/- &maximum 7500/per DD.

 • 23. ഡി. ഡിയുടെ വിതരണം (പ്രാദേശികമായതും പുറമെയുള്ളതും)

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  Up to 1000/-

  No additional charges

  Above 10,000/-

  Additional charges at 50% extra on applicable charges.. For retirement of bills against tender of cash, additional charges of 300/-flat per bill shall be collected in addition to bills collection charges.

 • 24. ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് റദ്ദാക്കല്‍ / പുനര്‍നിര്‍ണയം

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  DEMAND DRAFT CANCELLATION- LOCAL

  100/per DD

  100/per DD

  100/per DD

  b

  DEMAND DRAFT CANCELLATION -OUTSTATION

  Up to 10 Lakh

  100/per DD

  100/per DD

  100/per DD

  Above 10 Lakh –

  1000/per DD

  750/per DD

  500/per DD

  Note: For DD less than 500/- cancellation charges 20/- only

 • 25. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്കളുടെ വിതരണം

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  DEMAND DRAFTS- Duplicate Issue

  Up to RS.10,000/-

  100/per DD

  100/per DD

  100/per DD

  Above 10,000/-

  50% of applicable commission for issue of DD, with minimum of 100/per DD

  50% of applicable commission for issue of DD, with minimum of 75/per DD

  50% of applicable commission for issue of DD, with minimum of 50/per DD

 • 26. പുറത്തേക്കും / അകത്തോട്ടുമുള്ള ചെക്കുകളുടെയും ഇൻസ്റ്റ്രമെന്റ്സിന്റ്റ്റെയും ശേഖരണം

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  Up to 10,000/-

  50/per instrument

  50/per instrument

  50/per instrument

  10001- 100000

  100/per instrument

  100/per instrument

  100/per instrument

  100001 & above.

  150/per instrument

  150/per instrument

  150/per instrument

  Sharing of commission on 50:50 basis is applicable for cheques sent directly to other banks for want of our branch at draweecentre.

  Collection of Dividend/Interest warrants/refund

  normal collection charges

  If value of instrument is up to 500/-, no charges & only OPE+ postage. Above 500/-, normal collection charges

   

 • 27. ഒപ്പ് നിർണയിക്കൽ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  SIGNATURE VERIFICATION

  100/per attestation

  75/per attestation

  50/per attestation

 • 28. നോ ഡ്യൂ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  NO DUE Certificate

  150/-

  100/-

  50/-

  10/- for Agriculture and Priority Sector Advances. For SHG, 10/- for each member. No charges for Govt. sponsored schemes.

 • 29. പാസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  ISSUE OF CERTIFICATE FOR PASSPORT

  100/per certificate

 • 30. സുരക്ഷിത സൂക്ഷിപ്പ് ചാർജുകൾ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  For Gold loan packets not released after closing the A/c, and also for Gold loan A/cs where liability in the A/c is maintained less than 10% of the original loan amount.

  100/per month per loan with a minimum of 600/-

 • 31. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപ ലോക്കർ വാടക

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  SAFE DEPOSIT LOCKER RENT

  Urban Branch

  Semi-Urban Branch

  Rural Branch

  Locker - Small Size

  800/-

  700/-

  600/-

  Medium Size

  1000/-

  900/-

  750/-

  Large Size

  1200/-

  1000/-

  900/-

 • 32. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപ ലോക്കർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  No. of operations

  24 operations free/p.a & 20/per operation beyond 24 operations

  b

  Delayed remittance of rental of lockers

  RS.20/per month/fraction of a month, for the period of delay

 • 33. ലോക്കറിന്‍റെ താക്കോൽ നഷ്ടപ്പെടൽ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  LOSS OF LOCKER KEY

  200/- plus actual break open charges

 • 34. പണം കൈകാര്യം ചെയുന്നതിനുള്ള ചാർജുകൾ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  SB Accounts

  No charges

  b

  CA/OD/CC

  Up to 2 Lakh

  No charges

  Above 2 Lakh

  Rs1/per thousand or part thereof, subject to a minimum of RS.100/- and maximum of 2500/per transaction.

  Note: If a customer makes two or more remittances of cash in a day, charges shall be collected, if the total remittance during the day exceeds the exempted limit of 2lakhs.

 • 35. ടോക്കണ്‍ നഷ്ടപ്പെടൽ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  Metal Token

  60/ per token

  60/ per token

  30/ per token

  b

  Gold loan token

  20/ per token

  20/ per token

  20/ per token

 • 36. പേരുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കലും നീക്കം ചെയ്യലും

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  ADDITION/DELETION OF NAMES

  200/per case/instance

 • 37. മരണമടഞ്ഞയാളുടെ പേര് നീക്കം ചെയ്യൽ, കമ്പനികളുടെ ലയനം

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  DELETION OF DECEASED NAME, MERGER OF COMPANIES.

  100/-

  Not applicable

 • 38. കമ്പനിയുടെ പേരിലുള്ള മാറ്റം,അക്കൗണ്ടിന്‍റെ പുനഃസംഘടന ഉൾപ്പടെ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  CHANGE IN THE NAME OF COMPANIES, including RECONSTITUTION OF A/Cs.

  100/-

  Not applicable

 • 39. കമ്പനിയുടെ ഓതറൈസ്ഡ് സിഗ്നെറ്റരീസിലുള്ള മാറ്റം, ക്ലബ് / സഹകരണസംഘം ഉൾപ്പെടെ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  CHANGE IN THE AUTHORISED SIGNATORIES OF COMPANIES, INCLUDING CLUBS/CO-OP SOCIETIES.

  100/ per occasion, only for CA/OD/CC.

 • 40. രജിസ്റ്ററിംഗ് പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി / ഓപ്പറേഷൻ ബൈ POA/ മാൻഡേറ്റ്

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  REGISTERING POWER OF ATTORNEY/OPERATION BY POA/MANDATE.

  100/p.a. for all accounts.

 • 41. ഹോൾഡിംഗ് ബില്ല്സ് ഫോർ കളക്ഷൻ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  Beyond 3 months after due date ( At the request of drawer/customer and subject other applicable conditions)

  Additional 25% of normal collection charges, with a minimum of 100/per quarter.

 • 42. യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണങ്ങളിലുള്ള മാറ്റം - പുറത്തേക്കുള്ള / അകത്തെ ബില്ലുകൾ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  Extension of time for collection/waiver of C-form etc.

  50/per request+OPE

 • 43. പോസ്റ്റൽ താരിഫ്

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  Ordinary post

  Minimum 20/per envelope or actual

  b

  Regd/Courier

  Minimum 50/per envelope or actual

  c

  Telegram/Fax/Telephones (only at the request of the customer)

  Minimum 50/per message or actual

 • 44. ഇന്റർ ബ്രാഞ്ച് റെമിറ്റൻസ്   ::  (ഇന്റർ ബ്രാഞ്ച് / ഇന്റർ സോൾ റെമ്മിറ്റൻസ്)

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  Up to 1, 00,000/-

  No charges

  1,00,001 – 5,00,000/-

  25/-

 • 45. ഐ. എസ്. സി / ഐ. ബി. സി ക്ക് കീഴിൽ സ്വീകരിച്ച പാർസലുകൾ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  PARCELS RECEIVED UNDER ISC/IBC

  5/per day should be levied from the due date of payment till clearance, with a minimum of 20/-

 • 46. ഇന്റർസോൾ പിൻവലിക്കൽ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  INTERSOL WITHDRAWAL

  For maximum limit of 20,000/-, no charges

 • 47. ടെൻഡറിംഗ് / ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ചെക്ക്‌ അറ്റ്‌ ഡ്രോയീ സെൻറ്റർ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  TENDERING/DEPOSIT OF CHEQUE AT DRAWEE CENTRES

  Charges as applicable to OSC charges

 • 48. ക്ലിയറിംഗ്

  CLEARING

  Free

  a

  INWARD CLEARING RETURN

  100/-

  b

  OUTWARD CLEARING RETURN

  100/-

 • 49. എൻ. ഇ. എഫ്. ടി ട്രാൻസാക്ഷൻസ്

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  OUTWARD TRANSACTIONS – (Charges for the remitter)

  Up to 1.Lakh

  No charge

  1,00,001 – 2 Lakh

  15/-

  Above 2 Lakh

  25/-

  b

  INWARD TRANSACTIONS – (For credit to beneficiary accounts)

  No charge

 • 50. ആർ. ടീ. ജി. എസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  Time of receipt of request at branch

  9.00 to 12.00 Hrs

  2 Lakh to 5 Lakh

  25/per transaction

  Above 5 Lakh

  50/per transaction

  12.00 to 15.30 Hrs

  2 Lakh to 5 Lakh

  26/per transaction

  Above 5 Lakh

  51/per transaction

  15.30 to 16.00 Hrs

  2 Lakh to 5 Lakh

  30/per transaction

  Above 5 Lakh

  55/per transaction

  INWARD TRANSACTIONS

  Nil

 • 51. സ്വർണ വായ്പ ചാർജുകൾ : (അക്കൗണ്ടിന്)

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  Appraisal and certification

  50 paise per 100/ of loan amount, minimum Rs 5, maximum 200/

  b

  Re-appraisal charges

  5/ per account + Actual bus fare

  c

  Second Appraisal charges

  30/per account

  d

  Attending gold auction

  100/ per day

  e

  VAT on gold auction

  5% of auction proceeds

 • 52. സ്വർണ വായ്പ - കൈകാര്യം ചെയുന്നതിനും ഇൻഷുറൻസിനുമുള്ള ചാർജുകൾ (53 മത്തെ ഐറ്റം റെഫർ ചെയ്യുക)

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  Loans up to 3000/-

  25/-

  3001 – 5000/-

  50/-

  Rs5001- 10,000/-

  75/-

  Rs10,001 -25,000/

  125/-

  Rs25,001- 50,000/-

  300/-

  Rs50,001 – 1.Lakhs

  350/-

  Rs1,00,001-2 Lakhs

  600/-

  Rs2,00,001 - 3 Lakhs

  700/-

  Rs 3,00,001 – 4 Lakhs

  800/-

  Rs 4,00,001 – 5 Lakhs

  900/-

  Above Rs .5 Lakhs

  1000/-

 • 53. സ്വര്‍‍‍ണ്ണപ്പണയ വായ്‌പകള്‍ - റീഫൻഡബിൾ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചാർജുകൾ   ::  (ഔട്ട്‌ ഓഫ് ഐറ്റം നം : 52 എബൗ)

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  Up to 10,000/-

  NIL

  10001 – 25,000/-

  Loan closed before completing 31 days

  50/-

  10001 – 25,000/-

  Loan closed from 31 days to 91 days

  25/-

  Rs 25001 – 50,000/-

  Loan closed before completing 31 days

  75/-

  Rs 25001 – 50,000/-

  Loan closed from 31 days to 91 days

  38/-

  Rs 50,001 – 1.Lakh

  Loan closed before completing 31 days

  100/-

  Rs 50,001 – 1.Lakh

  Loan closed from 31 days to 91 days

  50/-

  Above 1 Lakh

  Loan closed before completing 31 days

  150/-

  Above 1 Lakh

  Loan closed from 31 days to 91 days

  75/-

 • 54. പ്രോസസിംഗ് ചാർജുകൾ - മുൻഗണന സെക്ടർ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  SHORT TERM LOANS

  Up to 25,000/-

  Nil

  SHORT TERM LOANS

  25001- 2 Lakh

  150/per lakh or part thereof

  SHORT TERM LOANS

  Above 2 Lakh

  200/per lakh or part thereof

  b

  TERM LOANS

  25001- 2 Lakh

  Upfront fee of 0.5% of loan amount with a minimum of 500/-

  TERM LOANS

  Above 2 Lakh

  Upfront fee of 1% of loan amount

  c

  VEHICLE LOANS

  Upfront fee of 0.10 % of loan amount, with a minimum of 500/-& maximum 1000/-

  d

  HOUSING LOANS

  Upfront fee of 0.5% of loan amount, with a minimum of 500/-& maximum 10,000/-

  e

  EDUCATION LOANS

  Inland studies: Nil & Study abroad: 1% of loan amount.

 • 55. പ്രോസസിംഗ് ചാർജുകൾ : നോണ്‍ പ്രയോർട്ടി സെക്ടർ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  SHORT TERM LOANS

  Up to 25,000/-

  150/-

   

  25001- 2 Lakh

  200/per lakh or part thereof

   

  Above 2 Lakh

  200/per lakh or part thereof

  For running limits, charges will be debited at the time of opening and there after annually.

  b

  TERM LOANS

  Up to 25,000/-

  100/-

   

  25001- 2 Lakh

  0.5% of loan amount with a minimum of 500/, maximum 1000/-

   

  Above 2.Lakh

  1.75% of loan amount with maximum of 25000

 • 56. ഡോകുമെന്‍റെഷൻ ചാർജുകൾ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  Up to 50,000/-

  50/-

  50,001 – 2,00,000/-

  100/-

  Above 2.Lakh

  0.10% of loan amount with minimum of 250/- and maximum of 25,000/-

  Not applicable for SGSY/NRLM/VSL/LD/DRI/staff loans & Gold Loans.

 • 57. അന്വേഷണ ചാർജുകൾ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  Loans up to 25000/-

  Priority Sector

  NIL

  Non-Priority Sector

  30/per inspection & maximum 360/per year

  25001 – 50,000/-

  50/per inspection & maximum 600/per year

  50001 – 1.Lakh

  75/per inspection & maximum 900/per year

  1,00,001 to 2 Lakh

  100/per inspection & maximum 1200/per year

  2,00,001 to 5 Lakh

  150/per inspection & maximum 1800/per year

  5,00,001 to 10 Lakh

  200/per inspection & maximum 2400/per year

  Above 10 Lakh

  250/per inspection & maximum 3000/per year

  Not applicable to loans granted under all gold loans, SGSY/NRLM/DRI/VSL/LD/OD against term deposits/staff loans. Inspection charges are to be collected at the end of the quarter

 • 58. കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ചാർജുകൾ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  WORKING CAPITAL loans

  0.25% on the entire unutilized portion, if average utilization is 60% or less (to be levied half yearly)

  b

  TERM LOANS – irrespective of working capital limit

  1.20% of the delayed draw down beyond 2 months.

 • 59. സ്ഥാനമോ ചുമതലയോ ഏറ്റെടുക്കുക / വില മുന്‍കൂട്ടി കൊടുക്കല്‍ എന്നിവയുടെ ചാർജുകൾ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  TAKE OVER/PREPAYMENT CHARGES

  2% of the outstanding liability in case of takeover of the loan by other Bank/FI

 • 60. സി. ഡി. ബി - ഡിസ്ക്കൗണ്ടിംഗ് ചാർജുകൾ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  CDB – DISCOUNTING CHARGES

  Applicable collection charges plus interest @ Non-Priority maximum. (Minimum of 7 days interest to be charged)

 • 61. ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റീ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  PERFORMANCE GUARANTEE

  Up to 10 Lakh

  Minimum 500/- plus 0.25% per month or part thereof. Minimum commission for 6.months(1.5%) to be collected, no maximum ceiling

   

  Above 10 Lakh

  Minimum 1000/- plus 0.25% per month or part thereof. Minimum commission for 6.months(1.5%) to be collected, no maximum ceiling

  b

  OTHER THAN PERFORMANCE GUARANTEE

  Up to 10 Lakh

  Minimum 500/- plus 0.30% per month or part thereof. Minimum commission for 6.months(1.80%) to be collected, no maximum ceiling

   

  Above 10 Lakh

  Minimum 1000/- plus 0.30% per month or part thereof. Minimum commission for 6.months(1.80%) to be collected, no maximum ceiling

 • 62. സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്‍റെ വൈകിയ സമർപ്പണം

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  DELAYED SUBMISSION OF STOCK STATEMENTS

  150/per occasion in respect of SOCC and 500/-per occasion in respect of LOCC, irrespective of the fact that the statement are submitted subsequently.

 • 63. സുരക്ഷിതങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  Land and Building

  0.1% of loan amount outstanding , minimum 750/- & maximum 1500/-

  b

  Plant, Machinery, Stock, Book Debt etc.

  0.4% of the loan amount outstanding , maximum 1500/-

  c

  All items together

  0.4% of the loan amount outstanding , maximum 2000, out of which, fee for value of the landed property should not exceed 1500/-

  d

  Issuing stage certificate where building construction is involved

  250/- for each stage.

 • 64. സർഫെസിയുടെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  Valuation of immovable properties

  The fee payable is fixed as 2500/-. The above fee of 2500/- is inclusive of conveyance charges, cost of photograph and other expenses.

  These are not service charges and are to be paid against the bills of the panel of valuator. The fees shall be borne by the customer, which should be collected by the branches upfront

 • 65. സർഫെസിയുടെ നിയമപരമായ ചാർജ് / നോട്ടീസ് ചാർജ്

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  LSR Fee

  0.5% of the loan amount with a minimum of 1000/-and a maximum of 1500/-including registry search fee of RS.500/-. For loans above 3 Lakhs & If aggregate loan exceeds 3 Lakhs , registry verification is compulsory.

  b

  Legal notice charges

  250/+ actual postage per loan account.

 • 66. ഇർറിക്കവറബിൾ ചാർജസ് ഫോർ സ്യൂട്ട് ഫൈലിംഗ്

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  Filing suit without ABJ

  750/- plus actual DTP/Photostat charges.

  b

  Filing suit with ABJ

  1000/- plus actual DTP/Photostat charges.

  c

  Filing EP

  500/- plus actual DTP/Photostat charges.

  d

  Charges for notices issued under SARFAESI

  150/- plus actual postage for Demand notices, possession notices and sale notices separately under SARFAESI action.

 • 67. കെർസായി ട്രാൻസാക്ഷൻസ്

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  NATURE OF TRANSACTIONS TO BE REGISTERED

  a

  Creation of security interest

  250/-

  b

  Particulars of Securitization or Reconstruction of Financial Assets

  1000/-

  c

  Particulars of satisfaction of Securitization or Reconstruction transactions

  250/-

  d

  Any application of information recorded/maintained in the register by any person.

  50/-

  e

  Particulars of creation or modification of Security interest in favour of secured creditors

  For loan up to5 Lakh

  250/per creation and for any subsequent modification of security interest in favour of a secured creditor

  For loan above5 Lakh

  500/per creation and for any subsequent modification of security interest in favour of a secured creditor

 • 68. ചാർജസ് ഫോർ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ലീൻ ഓണ്‍ ഗവണ്മെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് / ലീ പോളിസീസ് ഓണ്‍ ക്ലോഷർ ഓഫ് ദി ലോണ്‍

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  a

  Within one month from the date of closure of loan at the rate of 100/- per instrument + OPE

  b

  If lien cancellation is sought after 1 month from the date of closure of loan, charges will be 200/- per instrument + OPE

 • 69. ഡോകുമെന്റ്സിന്‍റെ കോപ്പികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ചാർജുകൾ

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  The Bank shall invariably furnish a copy of the loan agreement along with a copy of all enclosures quoted in the loan agreement to all the borrowers at the time of sanction / disbursement of loans, even in the absence of specific request from the borrower. Other than this additional copies for specific purposes shall carry the following charges.

  Charges if copy of documents is for submission to any statutory authority

  1000/- + Actual photocopying charges

  Charges if presence of bank official is require_onced along with the documents for obtention of photo copies.

  2000/- + Actual photocopying charges + OPE

 • 70. സോൾവെൻസി സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ്‌

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  Commission on Solvency Certificate shall be at the rate of 0.10% of Solvency Certificate amount with a minimum of 500/- and maximum of 20,000/- per Certificate.

 • 71. ഔട്ട്‌ ഓഫ് പോക്കറ്റ്‌ എക്സ്പെൻസെസ്(ഒ. പി. ഇ)

  PARTICULARS

  Other than INDIVIDUAL

  INDIVIDUAL

  Other than RURAL

  RURAL

  All expenses actually incurred for servicing the borrowal accounts such as inspection, pre-sanction and post-sanction visits, recovery visits, insurance, valuation charges payable to approved valuators in respect of land, building, plant, machinery, vehicles, sending notices, etc. should be collected from the borrower.