ചെറിയ കാലയളവിലേക്ക്‌ കാര്‍ഷിക, കാര്‍ഷികേതര സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക്‌ 'കൃഷികാര്‍ഡ്‌' വായ്‌പ.

വായിക്കുക

പ്രവാസി സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍

പ്രത്യേകതകള്‍ :

  • സര്‍വ്വീസ്‌ ചാര്‍ജ്ജ്‌ ബാധകമല്ല.
  • ആദായ നികുതി പിടിക്കുന്നതല്ല
  • നാമനിര്‍ദ്ദേശ സൗകര്യം

സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ :

  • പ്രവാസി സ്ഥിര നിക്ഷേപ പദ്ധതി.
  • പ്രവാസി സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപ പദ്ധതി.
  • പ്രവാസി ഗ്രാമലക്ഷ്‌മി ക്യാഷ്‌ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌.
  • പ്രവാസി സഞ്ചിത നിക്ഷേപ പദ്ധതി.

അന്വേഷണം

വേഗത്തില്‍ ബന്ധപെടുക

ശാഖകള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ