പ്രവാസി പലിശ നിരക്ക്

  പ്രവാസി സ്ഥിര നിക്ഷേപ പദ്ധതികള്‍

  1 വര്‍ഷം മുതല്‍ 2 വര്‍ഷത്തിന്‌ താഴെ 8.50
  2 വര്‍ഷം മുതല്‍ 10 വര്‍ഷം വരെ 8.25

  പ്രവാസി സേവിങ്സ് ബാങ്ക്:

  പ്രവാസി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് നിക്ഷേപ സംഖ്യ 4.00%

  *മാറ്റത്തിന്‌ വിധേയം.

അന്വേഷണം

വേഗത്തില്‍ ബന്ധപെടുക

ശാഖകള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ