പ്രവാസി കറണ്ട്‌ അക്കൗണ്ട്‌

പ്രത്യേകതകള്‍ :

  • സര്‍വ്വീസ്‌ ചാര്‍ജ്ജ്‌ ബാധകമല്ല.
  • ആദായ നികുതി പിടിക്കുന്നതല്ല
  • നാമനിര്‍ദ്ദേശ സൗകര്യം

പ്രവാസി കറണ്ട്‌ അക്കൗണ്ട്‌

  • പലിശ ആവശ്യമല്ലാത്ത‌ പ്രവാസി നിക്ഷേപകര്‍ക്ക്‌ അനുയോജ്യമായ പദ്ധതി.
  • ഇടപാട് തവണകള്‍ക്ക്‌ പരിധിയില്ല
  • ചെക്ക്‌ ബുക്ക്‌ സൗകര്യം

അന്വേഷണം

വേഗത്തില്‍ ബന്ധപെടുക