മികവുറ്റ വിജയം കൈവരിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്‌ ഇന്ത്യയിലും, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഉയര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടുവാൻ

വായിക്കുക

സ്ഥലം വാങ്ങുവാനും, ഭവന നിര്‍‍‍‍മ്മാണത്തിനും, ഭവന നവീകരണത്തിനും 20 വര്‍ഷം വരെ തിരിച്ചടവിൽ വായ്പ.

വായിക്കുക

വായ്‌പ പലിശ നിരക്ക്‌

(ഡബ്ല്യു ഇ എഫ്01/09/2013)

ക്രമ. നമ്പർ വിഭാഗം ഉപ വിഭാഗം ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ എസ് എൽഎബി പലിശ(%)
ഇ-എസ്. എം. ജി. ബി ഇ-എൻ. എം. ജി. ബി
എ. കാർഷിക ഹ്രസ്വകാല വായ്പകൾ ( ധാന്യ വിള ഉത്പ്പാദനത്തിനു വേണ്ടി )    
1   കെ.സി.സി കെ.സി.സി, കെ. സി. സി. ടി. എഫ്ജി, കെ. എച്ച്. സി എസ്. ടി & എൽ. ടി, ജെ. എൽ. ജി കെ.സി.സി എൻ. എം. ജി. ബി, കെ. സി. സി, എം. പി. കെ. സി 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ 12
3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 13
2   കാർഷിക. സ്വർണ്ണ വായ്പ എ.ജി.എൽ എ. ജെ.എൽ 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ 12
3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 13
3   ഉല്പ്പന്ന വായ്പ   ചരക്കുകളുടെ വായ്പ 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ 12
3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 13
ബി. കാർഷിക സ്ഥിര വായ്പ ( നിക്ഷേപവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും )    
      എ. എച്ച്ടി എൽ, എ എൽസി എഫ് എസ്, എ ടി എൽ ഒ, എഫ് എച്ച് എൽ, എഫ് എൽ എ എസ്, എൽ ഡി ടി എൽ, എം ഐ ടി എൽ, പി എച്ച് ടി എൽ, ആർ എച്ച് എസ്, എസ് എ എൽ, എസ് ജി എസ് വൈ എ ജി, എം ഇ ആർഎഎ ജി, എഫ് എ എൽ എ ജി, ആർ എഫ് എ ജി, എം ഇ ആർ എ ആർഎഫ്, ആർ എച്ച് എസ്, ആർ ജിഎൽ,എ ഇസെഡ് എസ് കൃഷി ഭൂമി യന്ത്രവൽക്കരണം, ലഘു ജലസേചനം, ഭൂവികസനം, നടീൽ, എം പി കെ സി സ്ഥിര വായ്പ, മത്സ്യബന്ധനം, അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവ, പുനഃക്രമീകരിച്ച കെ.സി.സി, ഗ്രാമീണ സംഭരണശാല തുക പരിഗണിക്കാതെ 13
സി. സൗരോർജ്ജ ഭവന പ്രകാശനം എസ്എച്ച്എസ് സൗരോർജ്ജം തുക പരിഗണിക്കാതെ 13
ഡി. കർഷകർക്കുള്ള ഒ.ഡി വായ്പ    
      എസ്.എം.ജി.ബി കെ ഒ ഡി കർഷക സൗഹൃദ വായ്പ തുക പരിഗണിക്കാതെ 13
ഇ. എം എസ് എം ഇ    
1   ഉത്പാദനം സി എം എസ് ഇ ഐ എൻ, സി എൽ എസ് ഐ എൻ, ടി എം എസ് ഇ ഐ എൻ, എൽ ഒ സി സി ഐ എൻ, എസ് ഒ സി സി ഐ എൻ, ഡി പി എൻ എസ് എസ് ഐ, എഫ് എ എൽ ഐ എൻ, ഐ എൽ എസ് ഐ എൻ, എംഇ ആർ എ ഐ എൻ, ഒ സി സി ഐ എൻ, ഒ ഡി ഐ എൻ, ആർ സി സി ഐ എൻ, ആർ എഫ് ഐ എൻ, എസ് സി സി ഐ എൻ, എസ് ജി എസ് വൈ ഐ എൻ, പി എം ഇ ഐ എൻ, എൻ എസ സി സി ഐ എൻ എം എസ് എം ഇ (എസ് എസ് ഐ, ആർ എ, പി എസ് ഇ, ബി ഇ ), ജലനിധി, ഗ്ര���മ പ്രദേശങ്ങളിലെ എൽ.പി.ജി കണക്ഷനുകൾ, ഹാൻഡ്‌ ലൂം നെയ്ത്തുകാരുടെ സംഘം, ആർ എം ഒ, നെയ്ത്തുകാരുടെ വായ്പാ കാർഡ് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ 14
2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 14.5
2   സേവനങ്ങൾ സി എം എസ് ഇ എസ് ഇ, സി എൽ എസ് എസ് ഇ, ടി എം എസ് ഇ എസ് ഇ, എൽ ഒ സി സി എസ് ഇ, എസ് ഒ സി സി എസ് ഇ, എഫ് എ എൽ എസ് ഇ, എം ഇ ആർ എ എസ് ഇ, ആർ സി സി എസ് ഇ, ആർ എഫ് എസ് ഇ, എസ് സി സി എസ് ഇ, എസ് ജി എസ് വൈ എസ് ഇ, പി എം ഇ എസ് ഇ, എൻ എസ് സി സി എസ് ഇ, എൽ ഐ എൻ സി, എം ഇ ആർ എ ബി യു, എൻ എഫ് എസ് ജി ഡി, എൻ എഫ് എസ് ഒ ടി, ഒ സി സി ബി യു,ഒ ഡിബി യു,ആർ സി സി ബി യു,ആർ എഫ് ബി യു,ആർഎംഒ, എസ് ബി ടി എൽ സി ഒ,എസ് സി സി ബി യു,എസ് ജി എസ് വൈ ബി യു,ഡിപി എൻ ആർ ടി ഒ, എഫ് എ എൽ ബി യു എം എസ് എം ഇ (എസ് എസ് ഐ, ആർ എ, പി എസ് ഇ, ബി ഇ ), ജലനിധി, ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിലെ എൽ.പി.ജി കണക്ഷനുകൾ, ഹാൻഡ്‌ ലൂം നെയ്ത്തുകാരുടെ സംഘം, ആർ എം ഒ, നെയ്ത്തുകാരുടെ വായ്പാ കാർഡ് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ 14
2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 14.5
3   ചില്ലറ വിൽപ്പന ടി എം എസ്ഇആർടി , എൽ ഒ സി സിആർ ടി ,എസ് ഒഡിആർ ടി ,എസ് സിഎൽആർ ടി,എസ് ഒ സി സിആർ ടി,എൻ എസ് സി സിആർ ടി,സി എം എസ്ഇആർടി , ഡിപി എൻ ഒ ടി ,ഡിപി എൻ എസ്ടി,എസ്ടിഒഎഫ് ,എസ്ടിഒഎഫ് ടി ആർ എസ് ഒ ഡി ആർ ടി ,ആർസി ആർ ടി,ഡി എൽ ആർ ടി 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ 14
2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 14.5
  പണയ വായ്പ എം എസ് ഇ   എം എൽ ഒ സി ഐ എൻ ,എസ്ഇ ,ആർ ടി   തുക പരിഗണിക്കാതെ 13.5
4 വാഹന വായ്പകൾ എസ് ആർ ടി ഒ എൽ എച്ച് വി എസ് ആർ ടി ഒ ഒ എസ് എൽ എസ് ആർ ടി ഒ തുക പരിഗണിക്കാതെ 12
5 സ്വരോസ്ഗർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്     എസ് സി (എസ് എസ് ഐ ടി ,ആർ എ ടി ,പി എസ് ഇ ടി ,ബി ഇ ടി ,ആർ ടി ടി ) 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ 14
എഫ്. വാഹന വായ്പകൾ കാർഷി - വാഹന. വായ്പകൾ എ എൽ എൽ എച്ച് വി ഒ എഫ് ,എ എൽ എച്ച് വി ടിഡബ്ല്യു ,എഫ് എം ടി എൽ ,എഫ് എം ടി എൽഎ എസ് എഫ് എൽ വി സി എൽ തുക പരിഗണിക്കാതെ 12
ജി. വാഹന വായ്പകൾ വ്യക്തി .വാഹന സി ഡി എൽ എൽ എച്ച് വി ഒ എസ് എൽ എൻ പി വി തുക പരിഗണിക്കാതെ 11
എച്ച്. സ്വർണ്ണ വായ്പകൾ ( ധാന്യവിള ഒഴികെ )    
    മുൻഗണനയില്ലാത്തത് എൻ പി ജി എൽ ജെ എൽ സി തുക പരിഗണിക്കാതെ 13.75
മൈക്രോ ജി എൽ എം ജി എൽ   തുക പരിഗണിക്കാതെ 12.5
ജി എൽ ഉത്‌പാദകമായ   ജെ എൽ പി ,എസ് എം ജി എൽ ,ജെ എൽ ഒ ഡി 100000 രൂപ വരെ 12
100000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 12.5
    ഒ എം ജി എൽ   12.5
ഐ. വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ    
    വിബിഎസ് ,വി ബി എസ് എം ക്യു ,വി ബി എസ് വി ടി ഒഎസ്എൽ ഇ ഡി എൽ ,ഡിഎൽ ഇഡിഎൽ ,വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ വായ്പ, മറ്റുള്ളവ 750000 രൂപ വരെ 14.25
750000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 14
ജെ. എസ് എച്ച് ജി നേരിട്ട് സംഘത്തിന് എസ് എച്ച് ജി ഡി ഐ ആർ ,എം എസ് എച്ച് ജി എൽ ഒ ഡി സി എസ്എച്ച് ജി ,എസ് ഒ ഡി എസ് എച്ച് ജി.ഡി എൽ എസ്ച്ച് ജി,ഒ എസ് എൽ എസ് എച്ച് ജി തുക പരിഗണിക്കാതെ 13
സ്വതന്ത്ര ഏജൻസികൾക്കുവേണ്ടി എസ് എച്ച് ജി വി എ ,എസ്‌ എച്ച് ജി എം എച്ച് എൽ ഒ ഡി സി എസ് ജി എച്ച് / എസ് എച്ച് ഐ ,എസ് ഒ ഡി എസ് എച്ച് ജി / എസ് എച്ച് ഐ ,ഡി എൽ എസ് എച്ച് ജി/ എസ് എച്ച് ജി,ഒ എസ് എൽ എസ് എച്ച് ജി തുക പരിഗണിക്കാതെ 12.5
കെ. ജെ.എൽ.ജി ഫാം   ജെ എൽ ജി എ ജി , ജെ എൽ ജി എടി എൽ   തുക പരിഗണിക്കാതെ 13
എൽ. ജെ.എൽ.ജി നോണ്‍ ഫാം   ജെ എൽ ജി ഐ എൻ ,ഒ ടി ,എസ് ഇ ,ആർ ടി   200000 രൂപ വരെ 14
എം. പൊതുവായ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എസ് എം ജി ബി സി സി ,എസ് സി എസ് ,എസ് സി സി എസ് ,ജി ജെ എൽ എസ് ഇ ,ജി ജെ എൽ ബി യു ,ജി ജെ എൽ എ ജി ജി സി സി എ ആർ ഡി തുക പരിഗണിക്കാതെ 13.5
എൻ. മുൻഗണനയില്ലാത്ത വായ്പകൾ എം എൽ ,ഒ ഡി എസ് എൽ ഡി ,പി സി എൽ ,സി ഡി ബി ,സി എസ് സി ,ഒ ഡിപി സി ,ജി എൽ എസ് ,എൻ പി ടി എൽ ,ടി എം എസ് ഇ എൻ പി ,സി ഡി എൽ സി ഒ എം ,സി ഡി എൽ ഒ ടി ,എച്ച് ഐ ഡി എൽ ,എൽഒ സി സി എൻ പി ,ഒ ഡി എൻ പി ,ഡി പി എൻ എൻ പി ,ഒ സി സി എൻ പി ,എം ഒ ഡി ,എൽ ഇ ഐ ഡി ഓ എസ് എൽ എം എൽ എസ് ,ഒ എസ് എൽ ഉപഭോക്തൃ സ്ഥിരതയുള്ള ,ഡി എൽ എൻ പി എസ് ,ഒ എസ് എൽ എൻ പി ഒ (വാണിജ്യപരമായ )എസ് ഒ ഡി എൻ പി എസ് ,എസ് ഒ ഡി എൻ പി ടി , കാർഷിക വിജ്ഞർക്കുള്ള ഉപഭോഗ വായ്പ തുക പരിഗണിക്കാതെ 16
ഒ. പൊതുതാല്പര്യ വായ്പകൾ ജിപിഎൽ എൻ പി   തുക പരിഗണിക്കാതെ 15
പി. എൽ.ഐ.സി ,എൻ എസ് സി മുതലായവയ്ക്കുള്ള വായ്പകൾ എൻ പി എസ് എൽ ഒ.ഡി എൽ.ഐ.സി / എൻ.എസ്.സി   12
ക്യു. ഭവന വായ്പ പ്ലസ്‌ ജിഎച്ച്എൽ പി ടി എൽ, ജിഎച്ച് എൽ പി ഒ ഡി ഒ എസ് എൽ എച്ച് എൽ പ്ലസ്   14.5
ആർ. കുടുംബശ്രീയുടെ ഇന്റ - സബ്സിഡി വ്യവസ്ഥ എസ് എച്ച് ജി ഐ എസ് കെ     13
ജെ എൽ ജി ഐ എസ് കെ     13
എസ്. ബി.എസ്.ബിഡി അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഉള്ള ഒ.ഡി അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഉള്ള ഒ.ഡി സ്വാഭിമാൻ സഹായ   13
കുറിപ്പ് : താങ്ങ് പലിശ കാലയളവിൽ ധാന്യവിള ഉത്‌പാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹ്രസ്വകാല കാർഷിക വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 7 % ആണ്.
ടി. ഭവന വായ്പകൾ (മുൻഗണനയുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും)
1 നിലവിലുള്ള വായ്പകൾക്ക് 31/08/2013 വരെ അനുവദിക്കുന്നു
ഇ-എസ്.എം.ജി.ബി വ്യവസ്ഥകൾ (ജി.എച്ച്.എൽ &എച്ച്.എൽ.എൻ.പി ), ആർ.എച്ച്.എൽ.സി.എസ്.എസ് ,ഡി.പി.എൻ.ജി.എച്ച്എൽ) തുടരാൻ വേണ്ടി നിലവിലുള്ള ആർ.ഒ.ഐ
ഇ-എൻ.എം.ജി.ബി വ്യവസ്ഥകൾ (ഒഎസ്എൽ, എച്ച് എൽ ,ഒ എസ് എൽ എച്ച് എൽ എൻ പി എസ് )
2 ഡബ്ല്യു ഇ എഫ് 01/09/2013 അനുവദിക്കുന്ന പുതിയ ഭവന വായ്പകൾക്കുവേണ്ടി
തുക പലിശനിരക്ക് (%)
500000 രൂപ വരെ 11.75
500000 രൂപ മുതൽ 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ 11.5
25 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 11  

* കുടിശ്ശികയ്ക്ക് നിശ്ചിത നിരക്കിൽ പലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്.