സ്വര്‍‍‍ണ്ണപ്പണയ വായ്‌പകള്‍

  കാര്‍‍ഷിപക സ്വര്‍‍ണ്ണപ്പണയ വായ്‌പ

 • കാലാവധി - ഒരു വര്‍‍ഷം
 • (കൃത്യമായി തിരിച്ചടക്കുന്നവര്‍ക്ക് ‌ പലിശകുറവ്‌)

  കാര്‍ഷികാവശ്യത്തിനുള്ള സ്വര്‍ണ്ണപ്പണയ വായ്‌പ

  വ്യക്തിഗത ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്വര്‍ണ്ണപണയ വായ്‌പ

 • കാലാവധി - ഒരു മാസം
 • കാലാവധി - ആറ്‌ മാസം
 • കാലാവധി - ഒരു വര്‍ഷം
 • ഉല്പ്പാദകസംരഭത്തിനുള്ള സ്വര്‍ണ്ണപ്പണയ വായ്‌പ

  (കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബാങ്കിന്‍റെ ശാഖയുമായി ബന്ധപ്പെടുക)

അന്വേഷണം

വേഗത്തില്‍ ബന്ധപെടുക

ശാഖകള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ