കേരള ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്ക് അംഗീകരിച്ച / പുതുക്കിയ നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്ക്

കാലാവധി 25.07.2015 മുതൽ പ്രാവര്‍ത്തികമാകുന്ന നിരക്ക്
പൊതു നിരക്ക്‌ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക്‌
46 ദിവസം മുതല്‍ 90 ദിവസം വരെ 7.00 7.50
91 ദിവസം മുതല്‍ 179 ദിവസം വരെ 7.50 8.00
180 ദിവസം മുതല്‍ 1 വര്‍ഷത്തിനു താഴെ 8.00 8.50
1 വര്‍ഷം മുതല്‍ 2 വര്‍ഷത്തിന്‌ താഴെ 8.50 9.00
2 വര്‍ഷം മുതല്‍ 10 വര്‍ഷം വരെ 8.25 8.75

സേവിങ്ങ്‌സ്‌ ബാങ്ക്‌ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ :

പ്രവാസി നിക്ഷേപ പദ്ധതികള്‍ 4.00%