സ്ഥലം വാങ്ങുവാനും, ഭവന നിര്‍‍‍‍മ്മാണത്തിനും, ഭവന നവീകരണത്തിനും 20 വര്‍ഷം വരെ തിരിച്ചടവിൽ വായ്പ.

വായിക്കുക

ബന്ധപെടുക

ഹെഡ് ഓഫീസ്

പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഫോണ്‍ നമ്പരുകൾ

ചെയർമാൻ

കെ. വി ഷാജി

ജനറൽ മാനേജർ

പി പി തങ്കവേലു

വി ഹരിഹരൻ

എൻ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി

രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ എസ്

സമിതി / വിഭാഗം ഫോണ്‍ നമ്പറുകൾ

ചെയർമാന്‍റെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്

സീനിയർ മാനേജർ

പ്ലാനിംഗ് & ഡെവലപ്പ്മെന്റ് വിഭാഗം

ചീഫ് മാനേജർ

വായ്പ വിഭാഗം

ചീഫ് മാനേജർ

മാനുഷിക വിഭവ വിഭാഗം

ചീഫ് മാനേജർ

വീണ്ടെടുപ്പ് & നിയമ വിഭാഗം

ചീഫ് മാനേജർ

സൂക്ഷ്മ പരിശോധനാ വിഭാഗം

ചീഫ് മാനേജർ

പൊതു നിർവ്വഹണ വിഭാഗം

ചീഫ് മാനേജർ

സാമ്പത്തിക ഭരണ വിഭാഗം

സീനിയർ മാനേജർ

ട്രഷറി & മൂലധന ഭരണ സമിതി സെൽ

സീനിയർ മാനേജർ

വിജിലൻസ് വകുപ്പ്

സീനിയർ മാനേജർ

വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാ വിഭാഗം

സീനിയർ മാനേജർ

വായ്പ അവലോകനം & മേൽനോട്ട സെൽ

സീനിയർ മാനേജർ

വ്���വസായ സമ്പർക്ക സെൽ

സീനിയർ മാനേജർ

പണപ്രക്ഷാളന വിരുദ്ധ സെൽ

സീനിയർ മാനേജർ

എ.ടി.എം സെൽ

മാനേജർ

പരിശീലന-നിയമന സെൽ

മാനേജർ

സുരക്ഷ സെൽ

മാനേജർ

ധനകാര്യ അംഗീകരണ സെൽ

അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ

വേഗത്തില്‍ ബന്ധപെടുക

ശാഖകള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ

മികവുറ്റ വിജയം കൈവരിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്‌ ഇന്ത്യയിലും, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഉയര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടുവാൻ

വായിക്കുക