ടെണ്ടറുകൾ

  • 01-Jan-2015HRMS RFP

    വിവരണം

    കാനറ ബാങ്ക് സ്പോണ്‍ സർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് RRB കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സംയോജിത ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സപ്ലൈ ,കസ്റ്റമൈസേഷൻ,ഡിപ്ലൊയ്മെന്റ് ,മെയിന്റനൻസ് ,സപ്പോർട്ട് എന്നിവയ്ക്ക് പ്രൊപോസൽ അഭ്യർഥിക്കുന്നു - പ്രഗതി കൃഷ്ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് - H . O Ballari, കർണാടക & കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് H . O മലപ്പുറം, കേരളം. RFP നമ്പർ : PKGB/PMO/RFP/02/2014-15

    Download
  • മുഴുവൻ ടെണ്ടറുകളും വായിക്കുക

വേഗത്തില്‍ ബന്ധപെടുക

ശാഖകള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ