പത്രക്കുറിപ്പുകൾ

  • 08-Jun-2014മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസിന്റെ ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ

    നബാർഡും, എസ് എം ജി ബി, എൻ എം ജി ബി, ബാങ്ക്കളുടെ സ്പോണ്‍സറായ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കും കാനറ ബാങ്കും കേരളാ ഗവണ്‍മെന്റുമായുള്ള കൂടിയാലോചനക്കു ശേഷം റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകൾ ഏകീകരിച്ച് ഒറ്റ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് അഥവാ കേരള ഗ്രമിണ്‍ ബാങ്ക് രൂപികരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗസറ്റ്

    ഡൗണ്‍ലോഡ്
  • മുഴുവൻ പത്രക്കുറിപ്പുകളും വായിക്കുക

വേഗത്തില്‍ ബന്ധപെടുക

ശാഖകള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ