ഇടപാടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

  • 26-Jun-2013അടിയന്തിരമായി നോണ്‍ - CTS ചെക്കുകൾ സമർപ്പിക്കുക

    വിവരണം

    KG ബാങ്കിന്റെ സർക്കുലേഷനിലുള്ള നോണ്‍ – CTS-2010 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെക്കുകൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 10/9/2012 ലെ ഉത്തരവ് പ്രാകാരം 31.12.2012 ന് ഉള്ളിൽ പിൻവലിക്കുന്നതാണ്. ഇത് പ്രകാരം ഇടപാടുക

  • മുഴുവൻ വാർത്തകളും വായിക്കുക